Tantiémy: Jak fungují a jak je získat?

Tantiémy

Co jsou tantiémy?

Tantiémy jsou odměny vyplácené autorům uměleckých děl, například spisovatelům, skladatelům nebo filmovým tvůrcům, za užití jejich děl. Představují podíl na výnosech z prodeje knih, hudebních nahrávek, promítání filmů a podobně. Výše tantiém se liší v závislosti na typu díla, smlouvě s vydavatelem nebo producentem a dalších faktorech. Tantiémy jsou důležitým zdrojem příjmů pro umělce, protože jim umožňují profitovat ze svého talentu a práce i po dokončení díla.

Výpočet a vyplácení

Výpočet a výplata probíhají s maximální přesností a v souladu s platnou legislativou. Zohledňujeme všechny zákonné srážky, daňové povinnosti a případné exekuce. Výplata mzdy probíhá standardně na bankovní účet zaměstnance, a to nejpozději do data uvedeného v pracovní smlouvě. V případě potřeby je možné domluvit i jiný způsob výplaty, například v hotovosti. Zaměstnanci mají k dispozici online portál, kde si mohou kdykoli zkontrolovat své výplatní pásky a další důležité dokumenty. V případě nejasností se mohou obrátit na mzdové oddělení, které jim rádo zodpoví veškeré dotazy.

Zdanění tantiém

Tantiémy, tedy odměny za užití autorských práv, podléhají v České republice zdanění. Pro daňové účely se řadí mezi příjmy z autorských práv a jsou zdaňovány podle § 7 zákona o dani z příjmů. Výše daně z tantiém činí 15 %. Tantiémy se daní srážkovou daní, kterou odvádí plátce tantiém, tedy ten, kdo tantiémy vyplácí. Autor díla tak obdrží již zdaněnou částku.

Správa autorských práv

Autorské právo je soubor práv, která chrání autory originálních děl. Vzniká automaticky okamžikem vytvoření díla a není podmíněno zápisem do rejstříku. Chrání se jím literární díla, umělecká díla, fotografie, filmy, hudba a další. Autor má výhradní právo své dílo užívat, rozmnožovat, rozšiřovat a sdělovat veřejnosti. Může také udělovat licence k užívání svého díla jiným osobám. Porušení autorských práv je protiprávní a může mít za následek pokutu nebo trestní stíhání. Pro více informací o autorských právech se obraťte na právního zástupce nebo navštivte webové stránky Ministerstva kultury České republiky.

Tipy pro příjemce

Při přebírání zásilky buďte obezřetní a věnujte pozornost detailům. Zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda nevykazuje známky poškození, jako jsou promáčkliny, trhliny nebo stopy po otevření. Pokud máte podezření, že zásilka mohla být během přepravy poškozena, neváhejte ji odmítnout převzít. V takovém případě informujte o situaci doručovatele a sepište s ním zápis o škodě. Pokud zásilku převezmete a až poté zjistíte poškození obsahu, kontaktujte co nejdříve prodejce nebo přepravní společnost a postupujte dle jejich pokynů. Nezapomeňte si schovat všechny dokumenty týkající se zásilky, jako je faktura, dodací list nebo fotografie poškození.

Publikováno: 18. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: BoriBastl

Tagy: tantiémy | peněžní odměna za autorská práva